REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://michalkonieczny.com.pl, zwanego dalej “Portalem”.

Portal prowadzony jest przez firmę: MICHAŁ KONIECZNY – TRENER PERSONALNY z siedzibą w: ul. 28 czerwca 1956 162a/3, 61-507 Poznań, NIP: 783-183-63-19,reprezentowany przez Michała Koniecznego (zwanego dalej “Administratorem” lub „Sprzedającym” lub „Usługodawcą”.)

Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://michalkonieczny.com.pl, e-mail – trener@michalkonieczny.com.pl telefon +48661290236 .adres korespondencyjny: ul. 28 czerwca 1956 162a/3, 61-507 Poznań

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

Dokonywanie zakupów w Portalu wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

Za pośrednictwem Portalu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet dostępu do treści tam zamieszczonych (zwanego dalej: „ Dostępem do Informacji”);

Wraz ze sprzedażą i zakupem Dostępu do Informacji udzielana jest Licencja (zwana dalej „Licencją”), która określa prawa oraz obowiązki osoby korzystającej z Dostępu Informacji (zwanych dalej: „Kupującymi” lub „Klientem” lun „Usługobiorcą” lub „Użytkownikiem” lub „Licencjobiorcą”).

Twórcą i administratorem Informacji jest Michał Konieczny.

Licencja na korzystanie z Dostępu do Informacji zostaje udzielona po ich zakupie przez Usługobiorcę .

Licencja do Dostępu do Informacji zostaje udzielona na korzystanie z niej w celach niekomercyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zasady dokonywania zakupu/ów z Informacjami

Informacje podane na stronach internetowych Portalu, w tym informacje o zawartości Portalu, nie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Portal, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu Dostępu do Informacji, przedstawia Kupującemu następujące informacje:

dokładny opis Dostępu do Informacji oraz jego cechy.

łączną cenę za Dostęp do Informacji oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia;

dotyczące sposobu i terminu zapłaty.

Dokonanie zakupu Dostępu do Informacjami nie wymaga rejestracji w Portalu przez Kupującego.

Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Portalu po naciśnięciu przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Kupujący podaje następujące dane:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Adres email

Numer telefonu

Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wszystkie ceny podawane na stronach Portalu są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka.

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Portal przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

Portal może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Portal niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

Termin na wykonanie płatności – płatność odbywa się od razu.

Umowę na Dostęp do Informacji uznaje się za zawartą z chwilą: potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonaniem wpłaty przez Klienta.

Administrator zobowiązuje dostarczenia Dostępu do Informacji z chwilą zawarcia umowy.

Wraz Dostępem do z Informacji Administrator wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

Wraz z Dostępem do Informacji wysyłany jest rachunek potwierdzający dokonanie zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia rachunku

Imię i nazwisko/firmę,

Adres zamieszkania/siedziby,

Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

Numer zamówienia,

Adres korespondencyjny

Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji: związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

Inne informacje dotyczące działania Portalu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

Zastrzeżenia prawnoautorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej dot. Dostępu do informacji są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego

Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej Licencji są nabywane wyłącznie przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy z Informacjami i Usługodawcy.

Udzielenie Licencji – postanowienia ogólne

Usługodawca z chwilą zakupu Dostępu do Informacji udziela Użytkownikowi niezbywalne i wyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) z informacji zawartych na Portalu, bez prawa do: ich powielania, modyfikacji lub jakichkolwiek innych elementów, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie.

Okres na jaki została udzielona zostaje Licencja jest ograniczony okresem trwania umowy na Dostęp do Informacji.

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:

udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Dostępu do Informacji lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;

dystrybuowania Dostępu do Informacji bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Usługodawcę;

zwielokrotniania, trwale lub czasowo Dostępu do Informacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie;

modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Dostępu do Informacji, zmieniania układu informacji ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w ich treści;

tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Dostępu do Informacji.

Polityka prywatności

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Administratorem Danych osobowych jest MICHAŁ KONIECZNY – TRENER PERSONALNY z siedzibą w: ul. 28 czerwca 1956 162a/3, 61-507 Poznań, NIP: 783-183-63-19

Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Michałowi Koniecznemu, dane kontaktowe: ul. 28 czerwca 1956 162a/3, 61-507 Poznań

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

zawarcia umowy sprzedaży Dostępu do Informacji,

doręczenia Klientowi Dostępu do Informacji;

wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji;

zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Portalu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Portal,

przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Portalu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Portalem.

Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia

Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Portalem a Klientem.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

W Portalu wykorzystane są i typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Portalu, system Portalu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Portalu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Portal nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

Portal informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Portalu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Portal zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Portalu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Portalem a Klientem.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Portal drugiej stronie treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Serwis na rzecz Klienta.

Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu trener@michalkonieczny.com.pl lub drogą listu poleconego na adres ul. 28 czerwca 1956 162a/3, 61-507 Poznań, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji  Serwis zawiadomi Klienta za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Administrator informuje Klienta, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na wyraźne życzenie Klienta przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy skutkuje utratą praw do odstąpienia w przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, co jest przedmiotem niniejszej Umowy

Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a Portalem;

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl